Skróty ksiąg Biblijnych

Stare Przymierze

Rdz Księga Rodzaju
Wj Księga Wyjścia
Lb Księga Liczb
Pwt Księga Powtórzonego Prawa
Joz Księga Jozuego
Sdz Księga Sędziów
Rt Księga Rut
1-2Sam Księga Samuela
1-2Krl Księga Królewska
1-2Krn Księga Kronik
Ezd Księga Ezdrasza
Ne Księga Nehemiasza
Est Księga Estery
Jb Księga Joba
Ps Księga Psalmów
Prz Księga Przypowieści Salomona
Kzn Księga Kaznodziei Salomona
Pnp Księga Pieśni nad Pieśniami
Iz Księga Izajasza
Jr Księga Jeremiasza
Tr Treny Jeremiasza
Ez Księga Ezdrasza
Dn Księga Daniela
Oz Księga Ozeasza
Jl Księga Joela
Am Księga Amosa
Ab Księga Abdiasza
Jo Księga Jonasza
Mi Księga Micheasza
Na Księga Nahuma
Ha Księga Habakuka
So Księga Sofoniasza
Ag Księga Aggeusza
Za Księga Zachariasza
Ml Księga Malachiasza

Nowe Przymierze

Mt Ewangelia Mateusza
Mk Ewangelia Marka
Łk Ewangelia Łukasza
J Ewangelia Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1-2Kor List do Koryntian
Ga List do Galacjan
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
1-2Ts List do Tesaloniczan
1-2Tm List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczyków
Jk List Jakuba
1-2P List Piotra
1-3J List Jana
Jd List Judy
Obj Objawienie Św Jana

Inne skróty i oznaczenia

א alef
ב bet
ג gimel
ד dalet
ה he
ו waw
ז zain
ח chet
ט tet
י jod
כ kaw
ל lamed
מ mem
נ nun
ס samek
ע ain
פ pe
צ tsade
ק kof
ר resz
ש szin
ת taw
abc. kursywą zaznaczono cytaty ze Starego Przymierza za NA27 i NA28. W samym Starym Przymierzu zaznaczono w ten sposób nie tłumaczone wyrazy obcego pochodzenia, jak: Sela i pur
abs. absolutus
acc. acusativus
ak. akkadyjski
aleks. aleksandryjski
amor. amorycki
aor. aoryst
Ar. wersja arabska
arab. arabski
aram. aramejski
as. asyryjski
Ba. Baruch
bab. babiloński
Bo. wersja bohairyczna
BHQ. Biblia Hebraica Quinta. 2010. Schenker. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
BHS. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1997. K. Elliger, W. Rudolf, red., wyd. 5. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
chald. chaldejski
cz. czasownik, -niki
dat. dativus
dat. instr. dativus instrumentalis
dat. loc. dativus locativus
defek. defektywna (forma)
det. determinatyw
Did. Didache
dk. dokonane
dł. długość
dod. dodatek, dodaje, -ją, -wać
dos. dosłowny, -a, -e, -nie
dot. dotyczy, - czący
du. dualis
duch. duchowy, -a, -e, -o
ed(d). edycje Ms(s)
egip. egipski
elam. elamicki, -e
em. emendacja, -dowane
emf. emfatyczne
En. Księga Enocha
etiop. etiopski
etym. etymologia, -cznie
euf. eufemizm
fen. fenicki
filist. filistyński
frg. frgy. fragment, –y
fryg. frygijski, -a,-e
fut. futurum, futuryczny, -a, -e
G* G, tekst gr. pierwotny
G, Gmss Septuaginta, niektóre manuskrypty Septuaginty
GA Kodeks Aleksandryjski
GB Kodeks Watykański
GBal Kodeks Watykański wtóry
GE Göttingen Exodus
gen. genetivus
GK fragmenty z Genizy Kairskiej
GL G, recenzja Lucjana
Gmin G, mss minuskułowe
GN kodeks Basiliano-Vaticanus połączony z kodeksem Veneto
GO G, recenzja Orygenesa
GS zasada Granville’a Sharpa
GS Kodeks Synaiticus
GV Kodeks Venetus
G127 G ms 127
głęb. głębokość
gr. grecki
gram. gramaty-ka, -cznie, -czny
grub. grubość, -ści
H przekład Hieronima
h h wygłosowe w transkrypcji wyrażeń
hbr. które przy wymowie pozostaje nieme
h. homonim, homonim(icznie)(iczny)
hap. haplografia
hbr. hebrajski
hebr. hebraizm
hend. hendiadys
het. hetycki, -s
Hex. źródła heksaplaryczne
hi. hifil
hier. egip. hieroglificzny egipski
hist. historyczny, -a, -e, -nie
hitp. hitpael
hitpalp. hitpalpel
hitpo. hitpolel
HM hebrajski misznaicki
HN hebrajski nebatejski
hof. hofal
hl. hapax legomenon, słowo użyte tylko raz w tekście Biblii.
hl2,3 słowo użyte w tekście Biblii, odpowiednio, dwa lub trzy razy
hom. homonim
hur. hurycki
Id, If, Ih, Ip interpretacje: duchowa, futuryczna, historycza i preteryczna
ill. illyryjski
imp. imperativus
impf. imperfectum
ind. indicativus
inf. infinitivus
ins. inskrypcja, -cje
int. interpretacja, -cje
J źródło jahwistyczne
J jezioro
JHWH Imię własne Boga, Jahwe
Jub Księga Jubileuszy
Jud Księga Judyty
juss. jussivus
kan. kananejski, -a
KD Kodeks Damasceński
KH Kodeks Hammurabiego
KP Kodeks Petersburski, B 19A
ketiw. wyrażenie zaświadczone w tekście głównym MT, dla którego sugeruje się właściwy odczyt, czyli qere
kj,w,z kryterium, odpowiednio, językowe, większego wglądu w tekst wyjściowy i zrozumiałości.
klk, klkn, klkd, klks. kilka, -naście, -dziesiąt, -set.
kod. kodeks, -y
kont. kontekst, -owy
l. lub
licz. liczebnik
lp, lm. liczba pojedyncza, liczba mnoga
łac. łaciński
mat. materiał(y)
M morze
Mdr. Księga Mądrości
med. medyczny
met. metonimia, -nimicznie
metaf. metafora, metaforycz(ny)(nie)
metat. metateza
mez. mezopotamski, -a min – minuta; w indeksie górnym: minuskuł(a)(owy)
m.in. między innymi
mn. mniejszy, -a
monet. monetarny
ms, mss. manuskrypt(y)
Ms. kodeks hbr. średniowieczny
MT, MTmss tekst masorecki, manuskrypty tekstu masoreckiego
MTMs, MTMss manuskrypt, manuskrypty hebrajskie średniowieczne
NA27, NA28 Novum Testamentum Graece. Nestle-Aland. 1993, 2012. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft
NB Niewola Babilońska
ndk. niedokonane
ni. nifal
nom. nominativus
NP Nowe Przymierze (Nowy Testament)
n.p.m. nad poziomem morza
O recenzja Orygenesa
OL wersje starołacińskie
oryg. oryginalny (tekst l. wariant)
ozn. oznacza
P źródło kapłańskie
palp. palpel
pap. papirus(y)
par. paralelne, paralelizm
pas. passivus, strona bierna
pd. południe
pd wsch. południowy wschód
pd zach. południowy zachód
pers. perski
pf. perfectum
pi. piel
pilp. pilpel
PL Pardes Lauder
pl. pluralis, Im
pn. północ
pn wsch. północny wchód
pn zach. północny zachód
poch. pochodzenie
pod. podobnie, podobieństwo
poj. pojęcie
pojem. pojemność
polp polpal
por. porównaj
pow. powierzchnia
późn. późniejszy, -e
p.p.m. poniżej poziomu morza
praes. praesens, czas teraźniejszy
pret. preteryczny, -a, -e, -nie
profet. profetyczny/e
przedr. przedrostek
przen. przenośnia, -e
przyd. przydawka
przyim. przyimek
przym. przymiotnik, -kowy
przyp. przypadek
przys przysłówek
PN Papirus Nasha
PS Pięcioksiąg Samarytański
ptc. participium, imiesłów
pu. pual
przyp. przypis, -y
przys. przysłówek
q. kal
qere. wyrażenie sugerowane jako właściwy odczyt wyrażenia zaświadczonego w tekście głównym MT, czyli ketiw
red. redakcja, -cyjny
rewok. rewokalizacja
rm. rodzaj męski
rodz. rodzajnik
r. p. Chr. rok przed Chrystusem
r. po Chr. rok po Chrystusie
rz. rzeczownik
rzym. rzymski
rż. rodzaj żeński
S. tekst syryjski
sc. status constructus
scp. scriptio plena, pisownia pełna
scd. scriptio defectiva, pisownia ułomna
szer. szerokość
SG Salkinson-Ginsburg. 1886. Hebrew New Testament, wyd. popr. 1999 w kierunku zgodności z Tekstem przyjętym greckiego NT
sg. singularis, lp
skr. skrót, skrócone
SP Stare Przymierze (Stary Testament)
spers. staroperski
spój. spójnik
st. stopień
str. strona, -y
sym. symbol, -icznie, -iczny
syn. synonim, synonimiczny, -nie
Syr. Mądrość Syracha
syr. syryjski
T Talmud
tiq. tiqqune soferim
TB Talmud Babiloński
Tb Księga Tobiasza
Tg targum
Tg Jo Targum Jonatana
Tg N Targum Neofiti
Tg PsJ Targum Pseudo-Jonatana
Tg O Targum Onkelosa
TgMs/Mss kodeks, kodeksy Targumów
Th grecki tekst Teodocjona
tłum. tłumaczenie, -one
TP Tekst przyjęty
trad. tradycja
trans. transliteracja
TW Tekst większościowy
tys. tysiąclecie
ugar. ugarycki
Vg. Wulgata
w., ww. werset, wersety
w.d,l,o,p,s,t w zgląd, o dpowiednio, d uchowego dziedzictwa, logiczności, objętości, pierwszeństwa NP, starożytności i trudności wariantu
wok. wokalizacja
wsch. wschód
wsp. współczesne
wyr. wyrażenie
wys. wysokość
wzgl. względnie
zach. zachód
zaim. zaimek
zal. zależne, zależność, -ści
zak. zakończenie
zap. zapożyczenie
ZMM Zwoje znad Morza Martwego
zm. zmarł
zn. znaczenie
zob. zobacz
zwok. zwokalizowane
zwr. zwrotny, -a, -e
I, II... homonimy (pierwszy, drugi...)
’‘ transkrypcja odpowiednio א (alef) i ע (ain)
α’ przekład Akwili
ε’ Quinta, warianty piątej kolumny Heksapli
εβρ’ późniejsze przekłady tekstu na język grecki hebrajskiego
Θ Ψ m P75 892txt 070 1241 f 1.13 powszechnie stosowane określenia świadectw tekstowych Nowego Przymierza. W niniejszym przekładzie przytaczane za Novum Testamentum Graece (jak wyżej)
θ’ przekład Teodocjona
σ’ przekład Symmacha
1En Pierwsza Księga Enocha
1Kl Pierwszy List Klemensa
1Mch, 2Mch, 4Mch Pierwsza, Druga, Czwarta Księga Machabejska
ה] ] znak lub znaki w nawiasie kwadratowym oznaczają, że nie zachowały się one w manuskryptach
מֿהל֯ש̇ brak znaku nad literą oznacza literę pewną, kropka prawdopodobną, kółko możliwą, kreska zaś niepewność co do identyfikacji liter podobnych
[...] nawias kwadratowy zamyka wyrazy lub wyrażenia, których w oryginale wyraźnie brak, a które w odczuciu tłumaczy wyjaśniają lub stanowią opcję wyjaśnienia znaczenia tekstu

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa